سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آنچ مقصودست مغز آن بگیر

چون براهش کرد آن زال ستیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آنچ مقصودست مغز آن بگیر

Hk] lrw,nsj lyc Hk f'dv

],k fvhia ;vn Hk chg sjdv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165