سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

گفت من در تو چنان فانی شدم

که پرم از تتو ز ساران تا قدمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - گفت من در تو چنان فانی شدم

'tj lk nv j, ]khk thkd anl

;i \vl hc jj, c shvhk jh rnl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165