سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

تا تو باشی در حجاب بوالبشر

سرسری در عاشقان کمتر نگرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - تا تو باشی در حجاب بوالبشر

jh j, fhad nv p[hf f,hgfav

svsvd nv uharhk ;ljv k'v

تعداد ابیات منتشر شده : 510165