سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آن گرفتی آن ما انداختی

حق خدمتهای ما نشناختیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آن گرفتی آن ما انداختی

Hk 'vtjd Hk lh hknhojd

pr onljihd lh kakhojd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165