سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

ذره نبود جز حقیری منجسم

ذره نبود شارق لا ینقسمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - ذره نبود جز حقیری منجسم

bvi kf,n [c prdvd lk[sl

bvi kf,n ahvr gh dkrsl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165