سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

گفت زاهد در سبوها چیست آن

گفت باده گفت آن کیست آنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - گفت زاهد در سبوها چیست آن

'tj chin nv sf,ih ]dsj Hk

'tj fhni 'tj Hk ;dsj Hk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165