سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آنک خو کردست با شادی می

این خوشی را کی پسندد خواجه کیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آنک خو کردست با شادی می

Hk; o, ;vnsj fh ahnd ld

hdk o,ad vh ;d \sknn o,h[i ;d

تعداد ابیات منتشر شده : 507630