سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

که برای خواب تو ای بوالکرم

پستر آن سوی دگر افکنده امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - که برای خواب تو ای بوالکرم

;i fvhd o,hf j, hd f,hg;vl

\sjv Hk s,d n'v ht;kni hl

تعداد ابیات منتشر شده : 507645