سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آن قراری که به زن او داده بود

گشت مبدل و آن طرف مهمان غنودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آن قراری که به زن او داده بود

Hk rvhvd ;i fi ck h, nhni f,n

'aj lfng , Hk xvt lilhk yk,n

تعداد ابیات منتشر شده : 507645