سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

خاصه آن را که یقینش باشد این

که بود غم بندهٔ اهل یقینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - خاصه آن را که یقینش باشد این

ohwi Hk vh ;i drdka fhan hdk

;i f,n yl fkniٔ hig drdk

 • جستجوی نیاز در حافظ
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی هوس باد بهارم در فردوسی
 • جستجوی تخته نرد در حافظ
 • جستجوی خون در خاقانی
 • جستجوی نماز در اسدی توسی
 • جستجوی پای در حافظ
 • جستجوی محسن در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050