سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

گر ترش رویی نیارد ابر و برق

رز بسوزد از تبسمهای شرقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - گر ترش رویی نیارد ابر و برق

'v jva v,dd kdhvn hfv , fvr

vc fs,cn hc jfslihd avr

تعداد ابیات منتشر شده : 508050