سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

تا که با مه چون شود او متصل

شکر گوید از تو با سلطان دلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - تا که با مه چون شود او متصل

jh ;i fh li ],k a,n h, ljwg

a;v ',dn hc j, fh sgxhk ng

تعداد ابیات منتشر شده : 508170