سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

زین قدر خرپشته مردی از شکوه

چون روی بر عقبه های هم چو کوهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - زین قدر خرپشته مردی از شکوه

cdk rnv ov\aji lvnd hc a;,i

],k v,d fv urfi ihd il ], ;,i

تعداد ابیات منتشر شده : 508620