سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

بر رخ صوفی زدند آب و گلاب

تا به هوش آید ز بی خویشی و خوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - بر رخ صوفی زدند آب و گلاب

fv vo w,td cnkn Hf , 'ghf

jh fi i,a Hdn c fd o,dad , o,hf

تعداد ابیات منتشر شده : 509490