سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

پهلوان شد سوی موصل با حشم

با هزاران رستم و طبل و علمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - پهلوان شد سوی موصل با حشم

\ig,hk an s,d l,wg fh pal

fh ichvhk vsjl , xfg , ugl

تعداد ابیات منتشر شده : 509490