سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

چون ملخها بی عدد بر گرد کشت

قاصد اهلاک اهل شهر گشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - چون ملخها بی عدد بر گرد کشت

],k lgoih fd unn fv 'vn ;aj

rhwn high; hig aiv 'aj

تعداد ابیات منتشر شده : 509490