سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

چون رسول آمد به پیش پهلوان

داد کاغذ اندرو نقش و نشانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - چون رسول آمد به پیش پهلوان

],k vs,g Hln fi \da \ig,hk

nhn ;hyb hknv, kra , kahk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165