سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

بنگر اندر کاغذ این را طالبم

هین بده ورنه کنون من غالبمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - بنگر اندر کاغذ این را طالبم

fk'v hknv ;hyb hdk vh xhgfl

idk fni ,vki ;k,k lk yhgfl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165