سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

من نیم در عهد ایمان بت پرست

بت بر آن بت پرست اولیترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - من نیم در عهد ایمان بت پرست

lk kdl nv uin hdlhk fj \vsj

fj fv Hk fj \vsj h,gdjvsj

 • جستجوی گر سر سودای من در همه ی آثار
 • جستجوی گراین تیر ازترکش رستمی در فردوسی
 • جستجوی جان من در همه ی آثار
 • جستجوی کاذب در همه ی آثار
 • جستجوی مسعود در همه ی آثار
 • جستجوی هوس باد بهارم در حافظ
 • جستجوی مرگ در حافظ
 • جستجوی زینب در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165