سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

چونک آوردش رسول آن پهلوان

گشت عاشق بر جمالش آن زمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - چونک آوردش رسول آن پهلوان

],k; H,vna vs,g Hk \ig,hk

'aj uhar fv [lhga Hk clhk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165