سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

دور گردونها ز موج عشق دان

گر نبودی عشق بفسردی جهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - دور گردونها ز موج عشق دان

n,v 'vn,kih c l,[ uar nhk

'v kf,nd uar ftsvnd [ihk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165