سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

کی جمادی محو گشتی در نبات

کی فدای روح گشتی نامیاتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - کی جمادی محو گشتی در نبات

;d [lhnd lp, 'ajd nv kfhj

;d tnhd v,p 'ajd khldhj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165