سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

روح کی گشتی فدای آن دمی

کز نسیمش حامله شد مریمیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - روح کی گشتی فدای آن دمی

v,p ;d 'ajd tnhd Hk nld

;c ksdla phlgi an lvdld

تعداد ابیات منتشر شده : 510165