سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

چونک خود را او بدان حوری نمود

مردی او هم چنین بر پای بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - چونک خود را او بدان حوری نمود

],k; o,n vh h, fnhk p,vd kl,n

lvnd h, il ]kdk fv \hd f,n

تعداد ابیات منتشر شده : 510120