سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

نه بلا به چاره بودش نه به مال

چشم پر و بی طمع بود آن نهالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - نه بلا به چاره بودش نه به مال

ki fgh fi ]hvi f,na ki fi lhg

]al \v , fd xlu f,n Hk kihgتعداد ابیات منتشر شده : 407782