سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

در نغولی بود آب آن تشنه راند

بر درخت جوز جوزی می فشاندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - در نغولی بود آب آن تشنه راند

nv ky,gd f,n Hf Hk jaki vhkn

fv nvoj [,c [,cd ld tahkn

تعداد ابیات منتشر شده : 509595