سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

می فتاد از جوزبن جوز اندر آب

بانگ می آمد همی دید او حبابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - می فتاد از جوزبن جوز اندر آب

ld tjhn hc [,cfk [,c hknv Hf

fhk' ld Hln ild ndn h, pfhf

تعداد ابیات منتشر شده : 509595