سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

تا تو از بالا فرو آیی به زور

آب جویش برده باشد تا به دورآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - تا تو از بالا فرو آیی به زور

jh j, hc fhgh tv, Hdd fi c,v

Hf [,da fvni fhan jh fi n,v

تعداد ابیات منتشر شده : 509640