سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

سبطیان زو آب صافی می خورند

پیش قبطی خون شد آب از چشم بندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - سبطیان زو آب صافی می خورند

sfxdhk c, Hf whtd ld o,vkn

\da rfxd o,k an Hf hc ]al fkn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165