سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

پرهیز کن از جهل به آموختن ایراک

جهل است مثل عورت و پرهیز ازار استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - پرهیز کن از جهل به آموختن ایراک

\vidc ;k hc [ig fi Hl,ojk hdvh;

[ig hsj leg u,vj , \vidc hchv hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 507705