سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

شاید اگر چشم سر ز بهر شرف

مرد در این ره یکی چهار کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - شاید اگر چشم سر ز بهر شرف

ahdn h'v ]al sv c fiv avt

lvn nv hdk vi d;d ]ihv ;kn


 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267