سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

علم زدریا تو را به خشک برد

علم زمستانت را بهار کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - علم زدریا تو را به خشک برد

ugl cnvdh j, vh fi oa; fvn

ugl clsjhkj vh fihv ;kn


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727