سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

صبا باز با گل چه بازار دارد؟

که هموارش از خواب بیدار داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - صبا باز با گل چه بازار دارد؟

wfh fhc fh 'g ]i fhchv nhvn?

;i il,hva hc o,hf fdnhv nhvn


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727