سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

چه گوئی جهان این همه زیب و زینت

کنون بر همان خاک و کهسار دارد؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - چه گوئی جهان این همه زیب و زینت

]i ',ئd [ihk hdk ili cdf , cdkj

;k,k fv ilhk oh; , ;ishv nhvn?


 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285455