سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

یکی جادوست این که او را نبیند

جز آن کز چنین کار تیمار داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - یکی جادوست این که او را نبیند

d;d [hn,sj hdk ;i h, vh kfdkn

[c Hk ;c ]kdk ;hv jdlhv nhvn


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی گردش روزگار در حافظ
 • جستجوی مو در همه ی آثار
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288239