سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

نگه کن شگفتی به مستان بستان

که هر یک چه بازار و کاچار داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - نگه کن شگفتی به مستان بستان

k'i ;k a'tjd fi lsjhk fsjhk

;i iv d; ]i fhchv , ;h]hv nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 288224