سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

به زنهار گیتی مده دل نه رازت

که گیتی نه راز و نه زنهار داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - به زنهار گیتی مده دل نه رازت

fi ckihv 'djd lni ng ki vhcj

;i 'djd ki vhc , ki ckihv nhvn


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419