سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

افزون گرفت روز چو دین و شب

ناقص چو کفر و تیره چو سودا شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - افزون گرفت روز چو دین و شب

htc,k 'vtj v,c ], ndk , af

khrw ], ;tv , jdvi ], s,nh an


 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630