سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

چون تو بسی به بحر درافگنده است

این صعب دیو جاهل بدمحضرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - چون تو بسی به بحر درافگنده است

],k j, fsd fi fpv nvht'kni hsj

hdk wuf nd, [hig fnlpqv


 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630