سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

فرق است میان دو سخن صعب، فزون زانک

فرق است میان گل و گل خار دو صد بارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - فرق است میان دو سخن صعب، فزون زانک

tvr hsj ldhk n, sok wuf، tc,k chk;

tvr hsj ldhk 'g , 'g ohv n, wn fhvتعداد ابیات منتشر شده : 327341