سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

گر حکمت نزدیک تو خوار است عجب نیست

خوار است گل تو سوی اشتر که خورد خارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - گر حکمت نزدیک تو خوار است عجب نیست

'v p;lj kcnd; j, o,hv hsj u[f kdsj

o,hv hsj 'g j, s,d hajv ;i o,vn ohvتعداد ابیات منتشر شده : 327384