سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

ور به خوبی در بودی خطر و بخت بلند

سرو سالار جهان بودی خورشید منیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - ور به خوبی در بودی خطر و بخت بلند

,v fi o,fd nv f,nd oxv , foj fgkn

sv, shghv [ihk f,nd o,vadn lkdvتعداد ابیات منتشر شده : 327396