سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

نه بزرگ است که از مال فزون دارد بهر

آن بزرگ است که از علم فزون دارد تیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - نه بزرگ است که از مال فزون دارد بهر

ki fcv' hsj ;i hc lhg tc,k nhvn fiv

Hk fcv' hsj ;i hc ugl tc,k nhvn jdvتعداد ابیات منتشر شده : 327384