سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

ژرف به من بنگر و بر خوان زمن

نسخت زرق و حیل و کینه هاشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - ژرف به من بنگر و بر خوان زمن

Vvt fi lk fk'v , fv o,hk clk

ksoj cvr , pdg , ;dki iha


 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712