سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

اگر داد و بیداد دارو شوند

بود داد تریاک و بیداد سمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - اگر داد و بیداد دارو شوند

h'v nhn , fdnhn nhv, a,kn

f,n nhn jvdh; , fdnhn sl


 • جستجوی معنی شعر در رهی معیری
 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی مژه در بیدل دهلوی
 • جستجوی کتاب در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در حافظ
 • جستجوی تو برو خود را باش در حافظ
 • جستجوی ملک الشعرای بهار در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367892