سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

امام تمام جهان بو تمیم

که بیرون شد از دین بدو تار و تمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - امام تمام جهان بو تمیم

hlhl jlhl [ihk f, jldl

;i fdv,k an hc ndk fn, jhv , jl


 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468