سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

در لشکر زمانه بسی گشتم

پر گرد ازین شده است ریاحینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - در لشکر زمانه بسی گشتم

nv ga;v clhki fsd 'ajl

\v 'vn hcdk ani hsj vdhpdklتعداد ابیات منتشر شده : 373712