سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

گفتم، چو رشوه بود و ریا مال و زهدشان،

«ای کردگار باز به چه مبتلا شدم؟»آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - گفتم، چو رشوه بود و ریا مال و زهدشان،

'tjl، ], va,i f,n , vdh lhg , cinahk،

«hd ;vn'hv fhc fi ]i lfjgh anl?»تعداد ابیات منتشر شده : 373712