سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

در دوستی رسول و آلش

بر محنت پای می فشارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - در دوستی رسول و آلش

nv n,sjd vs,g , Hga

fv lpkj \hd ld tahvlتعداد ابیات منتشر شده : 373712