سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

با این رمهٔ ستور گمره

هرگز نروم نه من حمارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - با این رمهٔ ستور گمره

fh hdk vliٔ sj,v 'lvi

iv'c kv,l ki lk plhvlتعداد ابیات منتشر شده : 373712